Comda & Comsign

2016-2018

במהלך 2016-2017 אנחנו מבצעים שדרוג תאורה במשרדי COMDA ו-COMSIGN בתל אביב.

- אנו מבצעים תכנון תאורה ובוחרים את הגוף מתאים ביותר לאותו מרחב עבודה.

- אנחנו מקפידים להתאים את גוף התאורה לעיצוב והאווירה של המשרדים.